вторник, 17 юли 2012 г.

ДОКЛАД от проведено самооценяване


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
„КОСТА ПЕТРОВ” – С. БОРОВАН, ОБЛ. ВРАЦА
ул. Рашо Трифонов, № 2, тел.09147/20-25, 09147/21-28,  факс.09147/25-87,


                                                                                           Утвърдил...................
                                                                                                                  подпис

                                                                                                 Директор...............
                                                                                                                име и презиме
  

ДОКЛАД

от проведено самооценяване
на
Професионална гимназия по Транспорт „ Коста Петров „ в с.Борован.

За учебната 2011/2012година

  1. Цел на самооценяване
Да направи оценка на осъществяваното професионално образование и обучение спрямо действащите стандарти като използва процеса на самооценяване,по този начин да насърчи екипа на училището към усъвършенстване на качеството на предлаганото професионално образование и обучение на учениците.

  1. Обща информация за условията, при които работи Професионална гимназия по Транспорт „ Коста Петров  / Приложение №1/
В Професионална гимназия по транспорт „ Коста Петров с. Борован се обучават 177 ученици в дневна форма на обучение в следните специалности:
„ Автотранспортна техника” / 4 паралелки/, „ Малък и среден бизнес” / 4 паралелки/. Училището предлага възможност за самостоятелна форма на обучение, 40 ученици в следните специалности: „ Автотранспортна техника” , „ Малък и среден бизнес” и „Офис-секретар”. 
    
   Всички учители в училище са правоспособни по учебни предмети, от тях 1 е с V ПКС, 5-ма с ІV ПКС и 1 с ІІ ПКС.


  1. Налични ресурси
3.1.  Човешки ресурси
-          19 учители - всички учители в училище са правоспособни по учебни предмети, от тях 1 е с V ПКС, 5-ма с ІV ПКС и 1 с ІІ ПКС; средната възраст на педагогическия екип е 51 години, като 16% от тях са над 60години
-           8 служители в администрация
3.2.  Материални ресурси:
    В сградата на училището са разположени 19 учебни кабинета , два от тях са обособени като компютърни кабинети, един от кабинетите е приспособен за обучение БД /Безопасност на движението/. Кабинетите са в добро състояние, но е необходимо модернизиране.
  Гимназията има физкултурен салон, наскоро ремонтиран, и игрище.
Практическото обучение по специалност „Автотранспортна техника” се провежда в специализирани учебни работилници. В гимназията има и лицензиран Учебен център за обучение на водачи на  МПС –категория А и В.
3.3.  Финансови ресурси
-          издръжка на един ученик от специалност „ Малък и среден бизнес” 1230 лв.
-          издръжка на един ученик от специалност „Автотранспортна техника” 1924 лв.
-          средна работа заплата в училището – 609 лв.
-          средна работа  заплата за педагогически персонал  - 683 лв.
-          средна работа  заплата за административен персонал  - 433 лв.
-          средства от собствени приходи  /от курсове за категория В/– 1720 лв.  1. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване.

  Самооценката на гимназията се извършва във всички области, посочени в Приложение № 3 и скала за оценяване / Приложение №2/.

  1. Резултати от самооценяването по области / Приложение 3/
В резултат на проведеното самооценяване се получиха следните резултати:
Област :
Ø  Училищен мениджмънт  15,15 т.
Ø  Училищна среда  9,30 т.
Ø  Обучение и учене  28, 15т.
Ø  Училищно партньорство 8,70т.
Според скалата  крайната оценка е добра – 61,30т.
  1. Анализ на получените резултати
   В гимназията има разработена училищна стратегия за повишаване качеството на предлаганото ПОО, съдържаща визия, приоритети, цели и дейности. Участваме активно в национални, евпропейски и други международни програми и проекти. Училището няма задължения. Осигурени са всички нормативно регламентирани социални придобивки. Педагогическият персонал участва редовно в квалификационнни форми, провеждат се открити уроци и има създадени добри практики.  Спазват се всички изисквания на нормативните документи относно правилното съхраняване на документацията, назначаването и уволняването на служители,  формирането на работната заплата.
    Училището разполага с добра МТБ, осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, има охранителни камери. Учебно-възпитателният процес протича нормално, съобразно изискванията на ЗНП, ППЗН и Правилник за вътрешния ред на училището.
 Уроците се планират съгласно ДОИ.  В преподаването по учебни предмети се използват разнообразни форми за оценка и проверка и интерактивни методи за обучение. Учителите спазват изискванията на Наредба №3.

   Учителите създават атмосфера на доверие, могат да управляват поведението на учениците, де следят за реда и спазването на Правилник за дейността на училището. Учениците имат изградени умения за работа в екип, активно се включват в предлаганите форми на извънкласна дейност.
  От завършилите ХІІ клас през учебната 2011/2012г. успешно са положили ДЗИ   БЕЛ – 91%, ДЗИ История – 93,3%. Относителният дял на успешно положилите и двата ДКИ е 86,04%. Относителният дял на отпадналите и повтарящи ученици е 0%.
   В областта „Училищно партньорство” има изградено такова между преките участници в училщното образование – изградени са методически обединения, осъществява се междупредметна връзка, работи се с родителите на учениците.
 Гимназията осъществява добро взаимодействие с институциите в системата на Народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно самоуправление.

1.1.  Постижения и добри практики в гимназията :
 - област „Обучение и учене”
Учениците от Професионална гимназия по транспорт „ Коста Петров” с. Борован активно участват в извънкласни дейности, олимпиади и  конкурси. Постигат значими успехи. Над 90% от завършващите ХІІ клас  се дипломират успешно, а някои от тях са прието във висши учебни заведения.. Това е доказателство за високо качество на ПОО.
Създадената училищна комисия за борба с противообществените прояви изгради свой метод на работа, което се отразява положително върху работата с проблемни ученици, проявите на агресия в училището занчително намаляват.
-          област „Училищно партньорство”
Уроците се планират съгласно ДОИ.  В преподаването по учебни предмети се използват разнообразни форми за оценка и проверка и интерактивни методи за обучение. Учителите спазват изискванията на Наредба №3. Изградени са методически обединения, осъществява се междупредметна връзка, работи се с родителите на учениците.
 Гимназията осъществява добро взаимодействие с институциите в системата на Народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно самоуправление.
1.2.  Области, нуждаещи се от подобрение
  В област „Училищно партньорство” да се засили работата за привличане на партньори от бизнеса и стопанските организации в региона, което ще подобри качеството на ПОО.
В област „ Училищна среда”,  е необходимо модернизиране на материално – техническа база в съответствие със съвременните тенденции в образованието.
   Да изградим нормативна база за работа с ученици със специални образователни потребности/предложение за паралелка с първа степен на професионална квалификация.
   Чрез алтернативни форми на обучение – вечерна , задочна, индивидуална, както и организиране на курсове за професионална квалификация, да се даде възможност на хора от различни възрасти, живеещи в региона, да получат желаното образование и квалификация.

7.  Приоритети за следващо оценяване

  В област „Училищно партньорство” да се засили работата за привличане на партньори от бизнеса и стопанските организации в региона.
Цел -   подобряване качеството на професионалното образование и конкурентноспособността на кадрите на пазара на труда.

В област „ Училищна среда”,  е необходимо модернизиране на материално – техническа база.
Цел-  привеждане на МТБ в съответствие със съвременните тенденции в образованието.Резюме от доклада

След проведената самооценка  и извършен задълбочен анализ на резултатие комисията направи следния извод:
  Професионална гимназия по транспорт „ Коста Петров” е училище, в което има изградени добри практики за преподаване и учене и формирана положителна среда на взаимодийствие между учители и ученици. Притежава добра МТБ и квалифициран педагогически и непедагогически персонал. Качеството на обучение е на високо ниво и съобразено с ДОИ, ЗНП и ППЗНП. Над 90% от завършващите ХІІ клас  се дипломират успешно, част от тях продължават обучението си във висши учебни заведения, другите  се реализират на пазара на труда. Областите, в които трябва да се съсредоточи работата в бъдеще са модернизиране на МТБ и привличане на  партньори от средите на бизнеса и стопанските организации.9. Приложение към докалада:

Приложение №1 – Примерни количесвени показатели за средата, в която функционира ПГТ „Коста Петров” с. Борован

Приложение №2 – Области и критерии за самооценяване на ПГТ „Коста Петров” с. Борован
Приложение №3 - Таблица за оценка по области, критерии и  показатели на ПГТ „Коста Петров” с. Борован
Председател:………………..инж.Цветомила Христова
Членове:       1………………  инж.Даниела Стоянова
                      2……………….Даниела Велчовска
                      3……………..Галя Муцовска
                      4……………..Пламенка Николова
                      5……………..Петя Лазарова
                      6……………..Диана Абрамова

Няма коментари:

Публикуване на коментар